Relacje inwestorskie

Hydropress SE to dynamicznie rozwijająca się spółka holdingowa realizująca projekty typu start-up / early stage / M&A / project finance w Europie Środkowo Wschodniej. Celem funduszu jest zbudowanie, selekcjonowanie i efektywne zwiększanie wartości portfela inwestycyjnego, dbając o jego ciągły wzrost innowacyjności i konkurencyjności. Spółka oferuje swoim Inwestorom wieloletnie doświadczenie biznesowe, pełne zaangażowanie oraz atrakcyjną ofertę pozwalającą na osiągnięcie stabilnego zysku.

Notowania

--- PLN

--- %    --- PLN

 • Czas: ---
 • Wolumen: --- szt.
 • Kurs odniesienia: --- pln

Władze Spółki

władze spółki

Skład Rady Administrującej

 • Bartłomiej Krzysztof Herodecki - Prezes Rady Administrującej - Dyrektor Wykonawczy
 • Dorota Żochowska - Członek Rady Administrującej
 • Krzysztof Sobera - Członek Rady Administrującej
 • Mateusz Szewczyk - Członek Rady Administrującej
 • Rafał Tomkowicz - Członek Rady Administrującej

Akcjonariat

stan na 10.05.2022

Akcjonariusz Liczba akcji Udział %
Bartłomiej Herodecki 5 900 193 31,81%
Adam Załucki 2 793 796 15,06%
Marek Szczukowski 1 483 262 8,00%
Tomasz Poznański 1 483 262 8,00%
Dariusz Ilski 1 088 646 5,87%
Pozostali 5 796 298 31,25%
Razem 18 550 457 100,0%

Przydatne linki

Notyfikowanie transkacji

Notyfikowanie transakcji (zgodnie z Rozporządzeniem MAR)

W związku z wejściem w życie od dnia 3 lipca 2016 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) osoby blisko związane* z Członkami Zarządu oraz Członkami Rady Nadzorczej Hydropress SE zobowiązane są do powiadamiania Spółki Hydropress SE i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych Hydropress SE.

Procedura notyfikacji

Od dnia 1 stycznia 2020 r. osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane powinny wypełniać obowiązek notyfikacyjny z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR do Komisji Nadzoru Finansowego wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego.

 1. Formularz elektroniczny do przekazywania do Komisji Nadzoru Finansowego powiadomień w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Tryb awaryjny

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie powiadomienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przekazanie takiego powiadomienia może nastąpić na dedykowany adres poczty elektronicznej: awaryjny.19mar@knf.gov.pl. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że niezwłocznie po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego lub ustaniu zdarzeń uniemożliwiających składanie powiadomień, powiadomienie, powinno zostać przekazane po raz kolejny za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie https://19mar.knf.gov.pl

 1. Formularz powiadamiania w trybie awaryjnym o transakcjach z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Załączniki

 1. Stanowisko UKNF w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR (z dnia 30 czerwca 2016 r.)
 2. Instrukcja użytkownika formularza 19.MAR

*Osoba blisko związana oznacza:

 1. małżonka;
 2. dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;
 3. członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; lub
 4. osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni członek Zarządu lub Rady Nadzorczej Hydropress SE lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosićkorzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby. 

  Dane podstawowe

  Siedziba:
  Hydropress Spółka Europejska
  Miszewko, ul. Słoneczna 43
  80-297 Banino

  Dane rejestrowe:
  KRS: 0000568547
  NIP: 5223034398
  REGON: 362124470
  LEI: 2594006UNRDA16C0EP76
  Kapitał zakładowy: 1 113 027,42 EUR

  Dane kontaktowe:
  E. inwestorzy@hs-system.pl

  Animator rynku:
  Dom Maklerski BDM S. A.
  ul. Stojałowskiego 27
  43-300 Bielsko-Biała
  T. 33 812 84 40
  Fax. 33 812 84 42